455 - 0831 Achi ken, Nagoya shi Minatoku, Jyuuichiya, ichyoume, 11 Banchi, Japan.

Tel: (+81) 52 - 381 - 6001

Fax: (+81) 52 - 381 - 8229

Online Support

Hotline: 0908 38 2465
Call
 

Online: 200

Total: 200

Waste Bin (M)

ISV160003

 

Giá tham khảo: 0 VNĐ
( Vui lòng liên hệ )


 

WASTE BIN (L)

 

 ISV160003

                                                                                               - NVL: Stainless steel

                                                                                               - Xử lý bề mặt: Polishing